ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

Λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα απο επιλεγμένα κεφάλαια:

Για πολλά άλλα παραδείγματα δείτε: http://www.mhhe.com/math/advmath/rosen/index.mhtml

Επιπλέον Σημειώσεις Μαθηματος: