Πρόγραμμα μετατροπής Ελληνικών χαρακτήρων σε Greeklish
Sorry this funtion is available only on Java Compatible Browsers

Οδηγίες

Γράψτε ή μεταφέρετε το Ελληνικό κείμενο στην πρώτη φόρμα (αφού κάνετε copy πατήστε κλικ μέσα στη φόρμα και πατήστε SHIFT + INSERT).
Για να το μετατρέψετε σε Greeklish πατήστε το κουμπί ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ.
Για να αντιγράψετε το κείμενο σε μια άλλη εφαρμογή, επιλέξτε (με το κουμπί SELECT ALL) το μεταφρασμένο κείμενο. Αν το menu της αντιγραφής δεν εμφανίζεται με δεξί κλικ (π.χ. Internet Explorer 4), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα CTRL + C για την αντιγραφή του κειμένου και Shift + Insert για τοποθέτηση κειμένου στο παράθυρο.

Κατεβάστε τα αρχεία για το σκληρό σας δίσκο: Download grekl113.zip