22.Να γραφεί function της C με όνομα reverse(s) που να αναστρέφει τη σειρά των χαρακτήρων του string s.
     Για παράδειγμα, αν η τιμή του s πριν την κλήση της function είναι :
     ABCDEF
     μετά την κλήση της function να είνα:
     FEDCBA#include < stdio.h >
char * reverse(char *s);
void main()
{
char line[10];
int i;
printf ("\n Dwse ena alfari8mhtiko: ");
gets(line);
printf ("\n string : %s \n Antistrofo: %s",line,reverse(line));
}
char * reverse(char *s)
{
int i,k=0,j=0;
char *r;
for (i=0;s[i];i++);
for (j=i-1;j!=-1;r[k++]=s[j--]);
r[k]='\0';
return (r);
}


        Πίσω στην Αρχική Σελίδα