20.Να γραφεί function της C με όνομα power που θα δέχεται 2 ακέραιες παραμέτρους basen και n και θα
     επιστρέφει τον ακέραιο basen (δύναμη n του ακεραίου base).Να γραφεί πρόγραμμα C
     που θα καλεί την function power και θα την ελέγχει. Ο χρήστης του προγράμματος
     αυτού θα μπορεί να καθορίζει παραμετρικά την τιμή των base και n.#include < stdio.h >
float str2flt (char s[]);
long power (int a,int b);
main(int argc, char *argv[])
{
int base,n;
if (argc>1)
{
base=str2flt(argv[1]);
n=str2flt(argv[2]);
printf ("\n BASH : %d",base);
printf ("\n EK8ETHS: %d",n);
printf ("\n DYNAMH : %d",power(base,n));
}
else
printf ("\n Insufficient Arguments Entered");
return(0);
}

float str2flt (char s[])
{
int i;
float val=0;
for (i=0;s[i]!='\0';i++)
val=val*10+(s[i]-'0');
return val;
}


        Πίσω στην Αρχική Σελίδα

long power (int a,int b) { int i,result=1; if (b!=0) for (i=0;i!=b;i++) result=result*a; else; return result; }