18.Να γραφεί πρόγραμμα C που θα δέχεται ως παραμέτρους (command line arguments) το ποσό του κεφαλαίου
     και το ετήσιο επιτόκιο.Θα υπολογίζει τον ετήσιο τόκο και θα τα τυπώνει στην
     έξοδο,όπως στο εξής παράδειγμα:
     ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 5000000
     ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 10%
     ΤΟΚΟΣ: 500000#include < stdio.h >
float str2flt (char s[]);
main(int argc, char *argv[])
{
if (argc>1)
{
printf ("\n KEFALAIO: %.2f",str2flt(argv[1]));
printf ("\n EPITOKIO: %.2f %",str2flt(argv[2]));
printf ("\n TOKOS: %.2f",str2flt(argv[1])*str2flt(argv[2])/100);
}
else
printf ("\n Insufficient Arguments Entered");
return(0);
}

float str2flt (char s[])
{
int i;
float val=0;
for (i=0;s[i]!='\0';i++)
val=val*10+(s[i]-'0');
return val;
}


        Πίσω στην Αρχική Σελίδα