13.Να γράψετε πρόγραμμα που να εμφανίζει μια οθόνη επιλογής με τις τέσσερις πράξεις
     1.Πρόσθεση
     2.Αφαίρεση
     3.Πολλαπλασιασμός
     4.Διαίρεση

     Ο χρήστης θα επιλέγει τη πράξη και θα δίδει τους 2 αριθμούς.Ο υπολογιστής
     θα εκτελεί την αντίστοιχη πράξη και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα.
     Υπόδειξη:
     Το πρόγραμμα να γίνει με χρήση της εντολής case.Επίσης να γίνεται έλεγχος
     ώστε να μη γίνεται διαίρεση με μηδέν και σε τέτοια περίπτωση να εμφανίζεται
     κατάλληλο μύνημα#include < stdio.h >
void add(float num_1,float num_2);
void sub(float num_1,float num_2);
void mul(float num_1,float num_2);
void div(float num_1,float num_2);
void main()

{
int choice=0;
float fnum=0,snum=0;
do
{
printf ("\n 1 pros8esh");
printf ("\n 2 afairesh");
printf ("\n 3 pollaplasiasmos");
printf ("\n 4 diairesh");
printf ("\n Epilogh : ");
scanf ("%d",&choice);
}while (choice<1 || choice>4);        Πίσω στην Αρχική Σελίδα

printf ("\n Dwse ton prwto ari8mo: "); scanf ("%f",&fnum); printf ("\n Dwse ton deytero ari8mo: "); scanf ("%f",&snum); switch (choice) { case 1: add(fnum,snum);break; case 2: sub(fnum,snum);break; case 3: mul(fnum,snum);break; case 4: div(fnum,snum);break; } } void add(float num_1,float num_2) { float apot=0; apot=num_1+num_2; printf ("\n To apotelesma einai : %f",apot); } void sub(float num_1,float num_2) { float apot=0; apot=num_1-num_2; printf ("\n To apotelesma einai : %f",apot); } void mul(float num_1,float num_2) { float apot=0; apot=num_1*num_2; printf ("\n To apotelesma einai : %f",apot); } void div(float num_1,float num_2) { float apot=0; if (num_2!=0) { apot=num_1/num_2; printf ("\n To apotelesma einai : %f",apot); } else printf ("\n divide by zero"); }