12.Να γράψετε πρόγραμμα που να διαβάζει το επώνυμο και το βαθμό 10 μαθητών και να τα
     αποθηκεύει σε ένα πίνακα του οποίου κάθε στοιχείο θα είναι μια κατάλληλη δομή (Structure).
     Στη συνέχεια για κάθε μαθητή θα τυπώνει στην οθόνη το επώνυμό του,το βαθμό του,
     καθώς και το χαρακτηρισμό επίδοσης ανάλογα με το βαθμό του.
     Ο χαρακτηρισμός επίδοσης είναι:
     9<βαθμός<=12 μέτρια
     12<βαθμός<=15 καλά
     15<βαθμός<=18 πολύ καλά
     28<βαθμός<=20 άριστα
     Στο τέλος να τυπωθεί το πλήθος των μαθητών κάθε κατηγορίας επίδοσης,δηλαδή
     πολύ καλά, κτλ.#include < stdio.h >

struct data{
char epwn[20];
int grd;
}ba8moi[10];
void main()
{
int i,sum_m=0,sum_k=0,sum_pk=0,sum_a=0;
char epidosh[15];
for (i=0;i<10;i++)
{
printf ("\n Dwse to %do epwnymo: ",i+1);
scanf ("%s",ba8moi[i].epwn);
printf ("\n Dwse to %do ba8mo : ",i+1);
scanf ("%d",&ba8moi[i].grd);
}
for (i=0;i<10;i++)
{
if (ba8moi[i].grd>9 && ba8moi[i].grd<=12)
{
printf ("\n %s %d metria",ba8moi[i].epwn,ba8moi[i].grd);
sum_m+=1;
}
if (ba8moi[i].grd>12 && ba8moi[i].grd<=15)
{
printf ("\n %s %d kala",ba8moi[i].epwn,ba8moi[i].grd);
sum_k+=1;
}
if (ba8moi[i].grd>15 && ba8moi[i].grd<=18)
{
printf ("\n %s %d poly kala",ba8moi[i].epwn,ba8moi[i].grd);
sum_pk+=1;
}
if (ba8moi[i].grd>18 && ba8moi[i].grd<=20)
{
printf ("\n %s %d arista",ba8moi[i].epwn,ba8moi[i].grd);
sum_a+=1;
}
}
printf ("\n Metrioi ma8htes : %d",sum_m);
printf ("\n Kaloi ma8htes : %d",sum_k);
printf ("\n Poly Kaloi ma8htes : %d",sum_pk);
printf ("\n Aristoi ma8htes : %d",sum_a);
}


        Πίσω στην Αρχική Σελίδα