Ερωτήσεις Πιστοποίησης στη C
5. Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C, το οποίο να διαβάζει από την οθόνη μια σειρά
    χαρακτήρων και να μετρά το πλήθος των αριθμητικών χαρακτήρων,των κενών και των
    αλφαβητικών χαρακτήρων και να εμφανίζει στην οθόνη τα αποτελέσματα.
        Απάντηση

11.Να γράψετε πρόγραμμα που διαβάζει θερμοκρασία σε βαθμούς Farenheitκαι να τη μετατρέπει
     σε βαθμούς Κελσίου.Ο τύπος μετατροπής είναι
     C=5(F-32)/9
     όπου F οι βαθμοί σε κλίμακα Farenheit και C οι βαθμοί σε κλίμακα Κελσίου
        Απάντηση

12.Να γράψετε πρόγραμμα που να διαβάζει το επώνυμο και το βαθμό 10 μαθητών και να τα
     αποθηκεύει σε ένα πίνακα του οποίου κάθε στοιχείο θα είναι μια κατάλληλη δομή (Structure).
     Στη συνέχεια για κάθε μαθητή θα τυπώνει στην οθόνη το επώνυμό του,το βαθμό του,
     καθώς και το χαρακτηρισμό επίδοσης ανάλογα με το βαθμό του.
     Ο χαρακτηρισμός επίδοσης είναι:
     9<βαθμός<=12 μέτρια
     12<βαθμός<=15 καλά
     15<βαθμός<=18 πολύ καλά
     28<βαθμός<=20 άριστα
     Στο τέλος να τυπωθεί το πλήθος των μαθητών κάθε κατηγορίας επίδοσης,δηλαδή
     πολύ καλά, κτλ.
        Απάντηση

13.Να γράψετε πρόγραμμα που να εμφανίζει μια οθόνη επιλογής με τις τέσσερις πράξεις
     1.Πρόσθεση
     2.Αφαίρεση
     3.Πολλαπλασιασμός
     4.Διαίρεση

     Ο χρήστης θα επιλέγει τη πράξη και θα δίδει τους 2 αριθμούς.Ο υπολογιστής
     θα εκτελεί την αντίστοιχη πράξη και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα.
     Υπόδειξη:
     Το πρόγραμμα να γίνει με χρήση της εντολής case.Επίσης να γίνεται έλεγχος
     ώστε να μη γίνεται διαίρεση με μηδέν και σε τέτοια περίπτωση να εμφανίζεται
     κατάλληλο μύνημα
        Απάντηση

18.Να γραφεί πρόγραμμα C που θα δέχεται ως παραμέτρους (command line arguments) το ποσό του κεφαλαίου
     και το ετήσιο επιτόκιο.Θα υπολογίζει τον ετήσιο τόκο και θα τα τυπώνει στην
     έξοδο,όπως στο εξής παράδειγμα:
     ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 5000000
     ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 10%
     ΤΟΚΟΣ: 500000
        Απάντηση

20.Να γραφεί function της C με όνομα power που θα δέχεται 2 ακέραιες παραμέτρους basen και n και θα
     επιστρέφει τον ακέραιο basen (δύναμη n του ακεραίου base).Να γραφεί πρόγραμμα C
     που θα καλεί την function power και θα την ελέγχει. Ο χρήστης του προγράμματος
     αυτού θα μπορεί να καθορίζει παραμετρικά την τιμή των base και n.
        Απάντηση

21.Να γραφεί function της C με όνομα max(n,m), που να επιστρέφει το μέγιστο απο τους ακέραιους n και m.
     Να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής ? για τον υπολογισμό του μεγίστου.
        Απάντηση

22.Να γραφεί function της C με όνομα reverse(s) που να αναστρέφει τη σειρά των χαρακτήρων του string s.
     Για παράδειγμα, αν η τιμή του s πριν την κλήση της function είναι :
     ABCDEF
     μετά την κλήση της function να είνα:
     FEDCBA
        Απάντηση

24.Να γραφεί function της C με όνομα strlen(s) που να επιστρέφει το μήκος του string s.
        Απάντηση